Eng Рус

Sezam компанияси

«NATEK» компанияси Узбекистон бозорида ун икки йилдан бери фаолият юритиб келяпти. Шу вакт ичида ишлаб чикарилаётган махсулот ассортименти анчагина купайди. Илгари таклиф килинган косметик ёглар каторига бодом, шафтоли ва урик ёглари кушилди ва улар косметик ва тиббиёт махсулотлари имтеъмолчилари орасида уз талабгорларини дарровда топди, улардан кейин узум данагининг ёги хам. Хозирги кунда биз куйидаги косметик ёгларни ишлаб чикарамиз:

 • Урик ёги
 • Седона
 • Шафтоли ёги
 • Кунжут ёги
 • Узум данагининг ёги

Якин кунларда эса «SEZAM» маркаси остида дукон ва дорихоналар расталарида косметик ёглар – доривор утлар ва усимликлар сикимлари, ковок ёги, наъматак ёги, облепиха ёги, олхури данаги, ковун ва тарвуз уругларининг ёглари ва купгина бошка турлари пайдо булади. Янги махсулотлари сотишга тугри маркетинг ёндашиш натижасида сотувлар бозори анчагина усди, чунки хозирда махсулот харидорлари каторига улугржи фармацевтик компаниялар, бир катор дорихоналар ва косметик махсулотлар дуконлари кушилди.

Якин кунларда эса «SEZAM» маркаси остида дукон ва дорихоналар расталарида косметик ёглар – доривор утлар ва усимликлар сикимлари, ковок ёги, наъматак ёги, облепиха ёги, олхури данаги, ковун ва тарвуз уругларининг ёглари ва купгина бошка турлари пайдо булади. Янги махсулотлари сотишга тугри маркетинг ёндашиш натижасида сотувлар бозори анчагина усди, чунки хозирда махсулот харидорлари каторига улугржи фармацевтик компаниялар, бир катор дорихоналар ва косметик махсулотлар дуконлари кушилди.

Хозирда биз узимиз ишлаб чикараётган табиий ёглар асосида табиий совунларни ишлаб чикаришни йулга куйдик. Совун ишлаб чикаришнинг бундай «совук» йули кадимги асрлардан олинган. Ва хар галдагидек бу ишда энг биринчи уринда махсулотнинг табиийлигини таъминлаш масаласи туради! Бу ноёб махсулотлар туплами ахолимиз табиий махсулот ва кимёвий синтетик моддалар билан тулдирилган махсулот уртасидаги фаркни сезишига йуналтирилган. Ярим йил ичида уттизга якин совун турлари тайёрланди. Биз ишлаб чикараётган табиий совунлардан айримлари куйидагилар:

 • Цитрусли
 • Тузли
 • Алоэ вера
 • Мевали коктейл
 • Greenolive
 • Кичитки ут – зайтун
 • Бодом
 • Фудзияма
 • Кичитки ут - Шалфей
 • Мойчечак - Череда

Харидорларимиз бунга муносиб бахо белдилар, чунки яна бир бор бу совун нархи ва сифати жихатидан ракобатбардошдир!

Шу билан бирга мана икки йилдирки биз бозорга болалар уппасини муваффакият билан таклиф килиб келяпмиз. Бизнинг такрорланмас оригинал «Деталька» кадогимиз хозирда барча ерда танилган ва бу махсулот узининг нархи ва сифати билан машхур чет эл ишлаб чикарувчиларга хам ракобатбардош келади. Компаниямиз махсулот сифатига ута жавобгарлик билан ёндашади.

Одатда «SEZAM» маркаси остидаги махсулот харидори жудаям «инжикдир». Шунинг учун биз доимо истеъмолчиларнинг ишончини оклашга ва сифатсиз хомашъёни ишлаб тайёрлашга йул куймасликга харакат киламиз, хамда ишлаб чикариш меъёр ва коидаларига ута жиддий риоя киламиз. Шу билан бирга биз махсулотимизни калбаки тайёрлаш тасодифларини аниклашга харакат киламиз.

© 2009 - 2023 Sezam.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган